Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Lékárníci pro život, z. s., IČ 1451294, adresa: Březina 214, pošta 679 05 Křtiny
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 17271, (Správce)

Zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. Například u pořizování fotografií s § 84, §85 a §89 občanského zákoníku 89/2012 Sb.

Sdružení zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a to svých členů a osob, kterým spolek poskytuje služby.

Osobní údaje členů spolku (jméno a příjmení, adresa, datum narození) vede správce údajů v zákonném zájmu. Osobní údaje (telefonní číslo a e-mail) vede správce údajů v oprávněném zájmu. Pro poskytování služeb spolku a aktuálnímu informování o novinkách, změnách apod. Osobní údaje členů spolku jsou vedeny po dobu členství ve spolku (nejdéle však 10 let, pak musí být evidence inovována) a dále, po ukončení členství ve spolku, po zákonnou lhůtu, dle českých právních předpisů (například zákony o účetnictví, daních z příjmů, grantové smlouvy apod.). Zájemci o členství ve spolku jsou o této skutečnosti informování touto informací o zpracování osobních údajů, odkaz na ni je na písemné přihlášce ke členství ve spolku.

Osobní údaje nečlenů spolku (jméno a příjmení, adresa, e-mail) na poskytování služeb na smluvním základě (nemusí být sjednáno písemně) jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Souhlas se zpracováním údajů proto nelze vyžadovat. Náplni poskytované služby však vždy obsahově odpovídá zpracování údajů (např. vedení evidence a záznamů o klientech). Klienti jsou o této skutečnosti informování touto informací o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje – fotografie z pořádaných společných akcí, představení, veřejných vystoupení, na nichž jsou společně s pořadateli, vystupujícími, herci a dalšími účastníky zachyceni i návštěvníci akcí a širší veřejnost. Tedy reportážní fotografie. Pořizování a zveřejňování reportážních a propagačních fotografií se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup, kde je třeba se při jejich pořizování chovat slušně. Účastníci budou na akcích vhodnou formou (pořadateli, moderátorem akce, písemně) seznámeni s tím, že se budou pořizovat reportážní fotografie z akce. Účastníci akce, kteří nechtějí být fotografování, půjdou stranou, otočí se, nebo se jejich neúčast na focení vhodně zařídí jinak. Nelze fotografovat osoby, které si to prokazatelně nepřejí.
U zachycení podobizen je třeba, dle ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, vždy písemný souhlas fotografovaného (u dětí rodičů nebo zákonných zástupců)! Písemný souhlas je u podobizen vyžadován vždy i pro zveřejnění na webových stránkách, pokud není záměrně začerněn a rozostřen obličej a fotografovaná osoba není po této úpravě identifikovatelná.

Uvedením emailové adresy subjekt údajů dobrovolně souhlasí se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem zasílání nabídek akcí Lékárníci pro život, z. s. Tento souhlas, s uvedením emailové adresy, pro zasílání informací spolku, je udělen na dobu deseti let od poskytnutí emailové adresy a může být kdykoliv odvolán. Emailová adresa bude zpracována a uchovávána správcem údajů a třetím osobám nebude zpřístupněna.

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje v listinné podobě v uzamčeném nábytku v sídle spolku. Dále správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje v elektronické podobě v počítači, který má přístup chráněný heslem. Počítač se pravidelně testuje antivirovým programem a programem pro funkčnost počítače. K počítači má přístup předseda spolku a jeho manželka (členka spolku – pověřená funkcí sekretáře). Osobní údaje v elektronické podobě se dále uchovávají, jako záloha, na přenosném médiu, které je uloženo v uzamykatelném nábytku v sídle spolku. Médium se nevynáší ze sídla spolku. Osobní údaje členů i nečlenů spolku jsou uloženy na soukromých e-mailových schránkách předsedy spolku, místopředsedy, členů výboru, sekretáře spolku a event. ostatních členů spolku, jsou také na e-mailové schránce spolku lekarniciprozivot@centrum.cz, kam má přístup pouze předseda spolku. Spolek uchovává v zákonném zájmu fakturační data. Spolek uchovává bankovní účty svých dárců (na výpisech z banky), event. osobní údaje dárce v písemné darovací smlouvě vyhotovené dle vnitřní směrnice spolku. Osobní údaje Správce zpřístupňuje externímu účetnímu na základě písemné dohody o ochraně informací a zachování mlčenlivosti. Citlivé osobní údaje se neshromažďují.

Spolek má vlastní webové stránky www.lekarniciprozivot.cz u společnosti FORPSI INTERNET CZ, a.s., Ktiš 2, 384 03 Ktiš. Na těchto internetových stránkách jsou: jméno předsedy, jeho soukromá e-mailová adresa a telefonní číslo, jméno místopředsedy a jména ostatních členů výboru. K administraci těchto webových stránek má přístup předseda spolku a jeho manželka (je členkou spolku a je pověřena funkcí sekretáře).

Aktuálnost osobních údajů se průběžně kontroluje. Nejdéle jednou za 18 měsíců se provede podrobná revize aktuálnosti údajů a analýzy osobních údajů.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul.

Správce na základě žádosti subjektu údajů (písemný požadavek v listinné nebo elektronické podobě) poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontakt na předsedu spolku Mgr. Jaroslava Dudu: e-mail: DudaJaroslav@seznam.cz, telefon: 774 875 070

Tyto informace byly schváleny členskou schůzí spolku Lékárníci pro život, z.s. dne 30.3.2019 v Brně.

Stav verze textu ke dni 2. revize: 14.10.2021             vydáno dne:1. 3. 2019, datum 1. revize: 30.7.2020