Možný negativní vliv hormonální antikoncepce na budoucí plodnosti ženy

Jak uvádí MUDr. Daniel Driák [1], k obnovení plodnosti po vysazení kombinované orální kontracepce dochází postupně během prvních měsíců (po vysazení otěhotní během prvního cyklu 21% žen, během 3 cyklů 46%, do 1 roku otěhotní 80% a do 2 let otěhotní 88% žen) – pravděpodobnost otěhotnění je snížená u kuřaček a žen starších 35 let.

Při srovnání doby do otěhotnění po vysazení dlouhodoběji užívané kombinované orální kontracepce vůči kondomu, byla doba do otěhotnění po kombinované orální kontracepci 2x delší [2].

Podle výsledků nedávné studie dánských vědců [3], orální kontracepce významně ovlivňuje parametry tzv. vaječníkové rezervy (neboli počet nezralých vajíček v ženských vaječnících), což může být prediktor budoucí plodnosti. Pravděpodobně to u většiny žen neovlivňuje budoucí plodnost. Mohl by to ale být problém u žen s rizikem předčasné menopauzy (přirozeně probíhající zmenšení vaječníkové rezervy by u nich mohlo být maskováno). Pro zjištění tohoto rizika lze navrhnout opakované posouzení parametrů tzv. vaječníkové rezervy po ukončení užívání orální kontracepce.

Zpracoval Mgr. Jaroslav Duda  10.4.2015

1. Driák, D., Hormonální antikoncepce,  v:  Vlček, J., Vytřísalová, M. a kol. Klinická farmacie II. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, s. 111
2. Hassan, M.,A., Killick, S.,R., Is previous use of hormonal contraception associated with a detrimental effect on subsequent fecundity?, Human Reproduction, 2004, Feb;19(2): 344-351, dostupné na:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/term=hassan+is+previous+use+of+hormonal+contraception+associated (cit. 14.3.2015)
3. Fox, C., ‘The Pill’ Shrinks Ovaries, Cuts Egg Numbers, . [online] 21.8.2014 , dostupné na:   http://www.biosciencetechnology.com/articles/2014/08/%E2%80%98-pill%E2%80%99-shrinks-ovaries-cuts-egg-numbers (cit. 14.3.2015)