Znečišťování životního prostředí syntetickými hormony z antikoncepce

Hormonální antikoncepce obsahuje látky hormonální povahy, které (jako celá řada dalších chemických látek) mohou negativně ovlivňovat životní prostředí. Není samozřejmě jednoduché zjistit (viz informace uvedené níže) jaký je podíl přímo vlastní hormonům pocházejícím z hormonální antikoncepce – to je předmětem vědeckých studií. Ale jak uvádí Lenka Rosková [1]: „….na rozdíl od některých jiných druhů závažného znečištění životního prostředí je hormonální antikoncepce relativně snadno eliminovatelná obrovská zátěž. Uvažme četnost jejího užívání nebo jen její část: kolik dívek a mladých žen užívá vlivem celospolečenské atmosféry hormonální antikoncepci, aniž by byly pravidelně sexuálně aktivní, kolik jich ji dokonce užívá, ačkoli ještě ani sexuálně aktivní být nezačaly? Kdyby estrogeny přestaly užívat jen ty ženy, které ji konzumují úplně zbytečně, znamenalo by to pro naši planetu obrovskou úlevu

Dle Barbory Božkové [2]: „Hlavní nebezpečí užívání hormonální antikoncepce se však skrývá až v „přírodním koloběhu hormonů“: bakterie, podílející se na rozkladu látek v odpadních vodách, totiž původní hormony (které se do čističek odpadních vod dostanou spolu s močí) zpracují na látky, které jsou pro vodní živočichy velmi nebezpečné. Rybí samci se po kontaktu s těmito tzv. endokrinními disruptory (hormonálními rozvraceči) stávají sterilními, v důsledku probuzení samičích hormonů začínají tvořit jikry, následnou neschopností oplození poté rybí populace vymírají. Podobné účinky hormonů z hormonální antikoncepce byly pozorovány například i u žab. Hormonální koloběh se pak v rámci potravního řetězce uzavírá u lidských strávníků. Vliv endokrinních disruptorů na ostatní živočichy i lidský organismus v současnosti podléhá zkoumání“.

Endokrinními disruptory je potenciálně řada chemických látek. Problematika a vysvětlení pojmu endokrinních disruptorů, mezi něž patří také estrogeny obsažené v přípravcích hormonální antikoncepce, je přehledně a srozumitelně uvedena v bakalářské práci Terezy Vlčkové [3], kde je také uveden přehled léčiv a zboží denní spotřeby, které byly označeny jako potenciální endokrinní disruptory. Tato autorka uvádí [4]: „… není jednoznačné, zda jsou přípravky hormonální antikoncepce mezi farmaceutiky hlavními činiteli endokrinní disrupce. Nicméně přípravky hormonální antikoncepce jsou největším přispěvatelem syntetického estrogenu EE2 v odpadních vodách, který prokazatelně celosvětově způsobuje endokrinní disrupci u ryb a jiných vodních živočichů.“

Mnohem méně vědeckých prací se zabývá možným vlivem kontaminace životního prostředí estrogeny pocházející z orální hormonální antikoncepce na lidské jedince.  Např. v roce 2011 byla publikována ekologická studie [5], jejímž závěrem je hypotéza o možné spojitosti mezi užíváním orální hormonální antikoncepce a výskytem nádorů prostaty (studii je nutno číst ve světle opravy publikované v roce 2012 – viz dodatek oprava na internetových stránkách u původní studie).

Odkazuji pro další informace např. také na kapitolu 3.4. (str. 72-76) v rigorózní práci Lenky Roskové [6], jejíž práci  prezentujeme na našich webových stránkách s laskavým svolením autorky.

Zpracoval Mgr. Jaroslav Duda  10.4.2015

  1. Rosková, L.: Problematika hormonální antikoncepce u mladé generace.[Rigorózní práce] / Lenka Rosková –Katolická univerzita v Ružomberku. Teologická fakulta; Katedra sociální práce. – Školitelka: Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. – Stupeň odborné kvalifikace: Doktor filozofie. – Ružomberok: TF, 2013, str. 75
  2. Božková, B, Zdravotní a ekologická rizika antikoncepčních metod. [online] 5.3.2009 , dostupné na: http://www.ekologickelisty.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=424  (cit. 14.2.2015)
  3. Vlčková, T.: Environmentální souvislosti užívání hormonální antikoncepce.. [online]. [Bakalářská práce] / Tereza Vlčková – Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií. Katedra environmentálních studií.- Vedoucí: Mgr. Kateřina Rezková, 2013. Počet s. 85. Dostupné na: http://is.muni.cz/th/323268/fss_b_b1/bakalarska_prace_Tereza_Vlckova_definitivni.pdf (cit. 10.4.2015)
  4. Viz výše odkaz 3, str. 61
  5. Margel, D., Fleshner, N., E., Oral contraceptive use is associated with prostate cancer:an ecological study. BMJ Open, 2011,1 [online], dostupné na : http://bmjopen.bmj.com/content/1/2/e000311.full  (cit. 14.2.2015)
  6. Rosková, L.: Problematika hormonální antikoncepce u mladé generace.[Rigorózní práce] / Lenka Rosková –Katolická univerzita v Ružomberku. Teologická fakulta; Katedra sociální práce. – Školitelka: Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. – Stupeň odborné kvalifikace: Doktor filozofie. – Ružomberok: TF, 2013. Počet s. 108