Možné zabránění vývoje oplodněného vajíčka působením hormonální antikoncepce

Přestože se jedná se o velmi citlivou záležitost, dosavadní medicínské poznatky nám nedovolují přesně cíleně určit, jak často se tyto účinky u uživatelek hormonální antikoncepce vyskytují či nevyskytují. Pro možnost tohoto negativní působení hormonální antikoncepce svědčí nepřímé důkazy (viz podrobněji spolu s odkazy na použité zdroje článek Možný postfertilizační účinek hormonální antikoncepce). Tento možný nežádoucí efekt hormonální antikoncepce vyplývá z dalších účinků hormonální antikoncepce, které se uplatňují zvláště pokud selžou mechanismy účinku působící před či proti oplození vajíčka – tzn. prefertilizační účinky. Jde zejména o možnost zhoršení schopnosti případně se vyvíjejícího embrya uhnízdit se v děloze. Jedná se tedy o možné zabránění vývoje již počatého dítěte v jeho nejranějším stadiu, což způsobí jeho smrt před skutečně klinicky rozpoznaným těhotenstvím – dále používám pro tento účinek pojem postfertilizační účinek. Je samozřejmé, že vnímání a hodnocení závažnosti takového účinku závisí na tom, jakou důstojnost a jaká práva přisuzujeme lidské bytosti v nejranějším stadiu jejího vývoje. Pro účely tohoto materiálu používáme zjednodušeně obecný termín embryo už od okamžiku početí. (Viz podrobněji spolu s odkazy na použité zdroje článek Biologické, medicínské a filosofické důvody obhajoby lidského embrya jako lidského jedince a osoby od okamžiku početí).Vzhledem k míře ovulace u žen užívajících perorální (tabletovou) hormonální antikoncepci (viz podrobněji spolu s odkazy na použité zdroje článek Možný postfertilizační účinek hormonální antikoncepce) je výskyt postfertilizačního účinku u hormonální antikoncepce zřejmě nízký, ale nikoliv zanedbatelný! Navíc u žen, které jsou přesvědčeny, že život lidské bytosti začíná početím, je možnost takového účinku důležitou a limitující informací pro výběr vhodné metody pro předcházení početí.

Proto by výrobci preparátů hormonální antikoncepce nebo nezávislý výzkumníci měli provést cílený výzkum pro přímé důkazy k potvrzení či vyvrácení postfertilizačního účinku. Zdá se (viz podrobněji spolu s odkazy na použité zdroje článek Možný postfertilizační účinek hormonální antikoncepce), že možnost pro takový cílený výzkum existuje. Tento možný negativní efekt se týká v různé míře (závisí to také na pravidelnosti užívání) pravděpodobně jakékoliv hormonální antikoncepce v jakékoliv formě (tzn.  kombinovaná, čistě gestagenní, postkoitální, tablety, injekce, implantáty, náplasti, vaginální kroužky, atd.).  Mezi odborníky se samozřejmě vyskytují názory jak zpochybňující, tak potvrzující nepřímé důkazy postfertilizačního účinku. Ale je jasné, že do doby předložení přímých důkazů se tato diskuse neskončí a hormonální antikoncepce bude podezřívána z možného postfertilizačního působení. (Viz podrobněji spolu s odkazy na použité zdroje článek Možný postfertilizační účinek hormonální antikoncepce.)

Přes tyto nedostatky jednoznačných přímých důkazů je jasné, že se jedná o možný závažný efekt vedoucí ke zmaření zárodku lidské bytosti v nejranějším stadiu jejího vývoje. Etické hodnocení tohoto možného negativního působení hormonální antikoncepce je úzce spojeno s problematikou počátku individuálního lidského života a pojímání lidského embrya jako lidské osoby. Je rozumné a logické, navíc podpořené  současnými biologickými a medicínskými znalostmi, považovat lidské embryo již od početí za lidského jedince, za lidskou osobu. Současné znalosti biologie a medicíny jednoznačně svědčí o skutečnosti, že lidské embryo je už od počátku své existence samostatným lidským jedincem. Známky aktivity genomu embrya jsou prokazatelné již od druhého dne jeho vzniku početím, tj. od okamžiku spojení genetické výbavy vajíčka a spermie do jednoho jádra, které je schopno se dělit. Problematika pojímání lidského embrya jako lidské osoby je více filozofického rázu. Ale poctivá logická argumentace jasně dokazuje, že lidské bytí je osobou už od počátku své existence, tedy od početí. Lidská osoba vzniká společně se vznikem lidského jedince. Pokud budeme zastávat názor, že lidská bytost je osobou pouze tehdy, pokud je aktuálně schopná určitých funkcí (např. mentálních schopností – vědomí vlastní existence), bude vymezení lidské osoby závislé na výchozí definici osoby daného filozofa a hrozí účelové zacházení s lidskou bytostí podle „potřeby“ obhájců určité filozofie či ideologie. (Viz podrobněji spolu s odkazy na použité zdroje článek Biologické, medicínské a filosofické důvody obhajoby lidského embrya jako lidského jedince a osoby od okamžiku početí.)

Zpracoval Mgr. Jaroslav Duda 16.8.2015. Použité zdroje jsou uvedeny v příslušných podrobnějších článcích.