Negativní vliv hormonální antikoncepce na chování lidí v oblasti sexuality, na kvalitu prožívání partnerských vztahů a na stabilitu manželství

U hormonální antikoncepce je její celospolečenské působení vykreslováno v převážné míře pouze pozitivně (ve smyslu „osvobození“ a zrovnoprávnění ženy). Při sepisování tohoto článku jsem nenašel komplexní vědecké studie zkoumající negativní vliv jakékoliv antikoncepce na změnu v chování lidí, včetně s tím spojených negativních společenských jevů (např. rozvodovost, promiskuita) – týká se to zejména hormonální antikoncepce, která díky své „jednoduchosti“, spolehlivosti a široké dostupnosti se stala ve vyspělých zemích nejpoužívanější antikoncepční metodou. Přesto, zjednodušená logická úvaha nás přivádí k poznání možných mechanismů způsobujících změnu v přístupu lidí používajících antikoncepci k sexualitě a následně tím také ke svému partnerovi.

Používáním jakékoliv umělé antikoncepce je odmítnuta plodnost člověka jako to, co k sexu přirozeně patří. Posiluje se genitální vyjádření sexuality na úkor jiných způsobů jejího prožívání, které jsou důležité pro společný vztah mezi mužem a ženou [10]. Partneři tedy mají tendenci na sebe pohlížet více jako na věc, která uspokojí jejich sexuální touhu. Tím se vytrácí hloubka jejich vztahu.

Pohlavní styk je ve své nejhlubší podstatě tělesnou „řečí“ lásky mezi mužem a ženou, kteří se sobě navzájem svobodně, úplně a věrně dávají  – což tvoří podstatu manželského pouta. Proto pohlavní spojení  mezi mužem a ženou, které manželské pouto nespojuje, postrádá svůj pravý a nejhlubší smysl (jde vlastně o „lež“ vyslovenou „řečí“ těla) [1].  Podrobnější informace k tomuto tématu najdete také na webových stránkách: http://teologietela.paulinky.cz/Sexualita-plodnost/Ctnost-cistoty/Predmanzelska-cistota.

Aby tělesná láska byla skutečně pravdivě a v plnosti žita, vyžaduje od člověka schopnost ovládat své vášně, aby mohl v tom druhém skutečně vidět osobu – partnera a ne věc [2]. Používáním antikoncepce, která uměle odděluje láskyplné tělesné sjednocení od plodnosti člověka, manželé snižují lidskou sexualitu, a tím sebe i svého partnera, protože nedochází k sebeodevzdání celé osoby [3].

O podstatném rozdílu, který se dotýká samotných kořenů manželského života, mezi antikoncepcí a metodami přirozeného plánování rodičovství viz. článek Metody přirozeného plánování rodičovství).

O vlivu užívání antikoncepce na chování lidí v oblasti sexuality či na prožívání partnerských vztahů a na stabilitu manželství je k dispozici poměrně málo článků. Christopher West ve své knize Dobrá zpráva o sexu a manželství cituje novináře Philipa Lawlera: „Veřejné následky soukromého sexuálního jednání nyní hrozí, že zničí americkou společnost. Federální vláda v průběhu uplynulých pětatřiceti let utratila čtyři biliony – tj. 4 000 000 000 000 – dolarů na nejrůznější sociální programy k odstranění problémů, které lze přímo či nepřímo přičíst na vrub zneužívání lidské sexuality“ [4].

Negativní působení hormonální antikoncepce na pohlavní styk, je dle Laurince [10], způsobeno na fyziologické úrovní několika faktory:

    1. hormonální antikoncepce snižuje v těle ženy hladinu androgenů, které mají velký význam pro ženskou sexualitu (snížená hladina androgenů snižuje libido, sexuální vzrušení a fantazii),
    2. hormonální antikoncepce zasahuje do účinku přirozených estrogenů, které ovlivňují sexuální vnímavost a spokojenost,
    3. hormonální antikoncepce negativně ovlivňuje aktivitu neurotransmiterů v mozku (např. dopamin, serotonin jsou důležité pro koordinování sexuálních funkcí),
    4. uživatelky kombinované orální hormonální antikoncepce mají sérové koncentrace kortisolu o 50-100% vyšší než normálně).

Laurinec [10] také poukazuje na výzkum odhalující, že používání orální antikoncepce ženou může ovlivňovat výběr jejího partnera (partneři žen, které užívaly orální antikoncepci v době seznámení, měli méně mužné obličejové rysy než partneři žen, které ji v době seznámení neužívaly).

Jednou z dalších prací pojednávající komplexně a přehledně o těchto tématech je rigorózní práce Lenky Roskové [5], která se v kapitole 3.2. (str. 56-68) zabývá etickým aspektem používání hormonální antikoncepce spojeným se změnami v chování populace (posun ve vnímání sexuality, kompentence a odpovědnost mužů, promiskuita, ochrana před pohlavně přenosnými nemocemi, potlačení přirozených mechanismů pro výběr optimálního partnera).

Další významnou oblastí je vztah mezi používáním antikoncepce a umělými potraty. Jak je uvedeno v knize Dobrá zpráva o sexu a manželství [6], antikoncepce potraty nikdy neodstraní (ať už kvůli selhání metody či uživatele) a navíc partneři používající antikoncepci jsou svou vůlí vnitřně nastaveni proti početí dítěte, což pak může ovlivňovat jejich rozhodování v případě neplánovaného početí. Takové početí dítěte je pro ně zároveň vždycky i nechtěné, ne jen neplánované. O možném riziku zmaření lidské bytosti v nejranějším stádiu jejího vývoje způsobené samotnou hormonální antikoncepcí viz článek Možný postfertilizační účinek hormonální antikoncepce .

Samozřejmě, že celkové množství provedených umělých potratů v konkrétní zemi je ovlivňováno řadou různorodých faktorů, ale pravděpodobně všeobecně neplatí uváděné pravidlo, že s větším množstvím užívání antikoncepce v populaci klesá počet umělých potratů – jak dokládají např. výsledky studie ve Španělsku [7]: V průběhu sledovaného období, 1997 – 2007, se celkové používání antikoncepčních metod zvýšilo z 49,1% na 79,9%. Nejčastěji používanou metodou byl kondom (nárůst z 21% na 38,8%), následovaný „pilulkou“ (nárůst z 14,2% na 20,3%). Ženská sterilizace a používání nitroděložních tělísek se mírně snížilo a v roce 2007 je používalo méně než 5% žen. Počet umělých potratů se za dané období zvýšil z 5,52 na 11,49 na 1000 žen.

Pro další podrobnější informace na toto téma odkazuji na webové stránky [8], a na str. 159 -169 z knihy Dobrá zpráva o sexu a manželství [9], jejichž prezentace na našich webových stránkách je umožněna laskavým svolením nakladatelství Paulínky.

Zpracoval Mgr. Jaroslav Duda  11.7.2015

1. Srov. West, Ch., Dobrá zpráva o sexu a manželství: odvážné odpovědi na nesmělé otázky. [z anglického originálu  God news about sex & marriage přeložil K., D. Skočovský]. Praha: Paulínky, 2010, s. 81-83.
2. Srov. Papežská rada pro rodinu, Pravda o lidské sexualitě a jejím významu: směrnice pro výchovu v rodině. Olomouc:  Matice cyrilometodějská, 1996, s. 10.
3. Srov. Jan Pavel II., apoštolská adhortace Familiaris consortio: o úkolech křesťanské rodiny v současném světě. Praha: Zvon,1992, s. 37-38
4. West, Ch., Dobrá zpráva o sexu a manželství: odvážné odpovědi na nesmělé otázky. [z anglického originálu God news about sex & marriage přeložil K., D. Skočovský]. Praha: Paulínky, 2010, s. 158
5.Rosková, L.: Problematika hormonální antikoncepce u mladé generace.
[Rigorózní práce] Lenka Rosková – Katolická univerzita v Ružomberku. Teologická fakulta; Katedra sociální práce. – Školitelka: Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. – Stupeň odborné kvalifikace: Doktor filozofie. – Ružomberok: TF, 2013. Počet s. 108  – práci prezentujeme na našich webových stránkách s laskavým svolením autorky.
6. West, Ch., Dobrá zpráva o sexu a manželství: odvážné odpovědi na nesmělé otázky. [z anglického originálu God news about sex & marriage přeložil K., D. Skočovský]. Praha: Paulínky, 2010, s. 161-163.
7. Duenas, J., L., et al., Trends in the use of contraceptive methods and voluntary interruption of pregnancy in the Spanish population during 1997-2007, Contraception, 2011, Jan, 83(1): 82-87, abstrakt dostupný na:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21134508 (cit. 14.3.2015).
8.
http://teologietela.paulinky.cz/  a   https://tob.signaly.cz/
9. West, Ch., Dobrá zpráva o sexu a manželství: odvážné odpovědi na nesmělé otázky. [z anglického originálu God news about sex & marriage přeložil K., D. Skočovský]. Praha: Paulínky, 2010, 263 s.
10. Laurinec, J., Ethical Problems in the Use of Hormonal Contraception: An Investigation Based on Natural Law Theory and Virtue Ethics. National Catholic Bioethics Quarterly 14.3 (Autumn 2014): 491–524, abstrakt je dostupný na: http://www.pdcnet.org/ncbq (cit. 11.7.2015)